ʎSo̐^

 gate gate paragate para-samgate bodhi svaha.
Ke[ Ke[ p[Ke[ p[TKe[ {[fB X@[n

{Ɉړ
ǂ